سمینارآموزشی

سمینار آموزشی شرکت کارداروفرایند در رابطه با سیستم های هواساز وGMP بر اساس استانداردهای بین المللی برگزارگردید.این سمینار دردانشگاه صنعتی شریف با حضور اساتید برجسته و مجرب انجام شد.هدف از برگزاری این سمینارارتقا سطح علمی مهندسین فنی صنایع می باشد . با توجه به استقبال خوب شرکت کنندگان ،شرکت کارداروفرایند در نظر دارد این سمینار به طور مستمر برگزار گردد.

فهرست